Blog

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. Denis Ushakov ในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งฯ

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. Denis Ushakov ในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม