คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Asst.Prof.Dr.Anat Thapinta
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
34.Dr.Weera Weerasophon
ดร. วีระ  วีระโสภณ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
20.Ms.Nuntana Ladplee
ดร.นันทนา ลัดพลี
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
48.Ms.Nalin Simasathiansophon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ว
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
25.Ms.Pimonpat Pantana
อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม