อาจารย์

2.Asst.Prof.Dr. Krongthong Khairiree
ผช.ดร.กรองทอง ไคริรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
1.Mr.Luechai Tiprungsri
นายลือชัย ทิพรังศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
6.Assoc.Prof.Tassanee Siriwan
รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
8.Asst.Prof.Dr.Supotch Chaiyasang
ผช.ดร.สุพจน์  ไชยสังข์
หัวหน้าสาขาวิชา
5.Dr.Boonthong Boontawee
ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
10.Mr.Theppaluk Komolvanij
อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช
หัวหน้าอาจารย์ประจำสาขาวิชา
13.Mrs.Korawin Kungwola
อาจารย์กรวินท์ กังวล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree
Mr.Darma Rizal Khairiree
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
15.Ms.Kanittha Charernnit
อาจารย์ขนิษฐา เจริญนิตย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
14.Mr.Benjapol Worasuwannarak
อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Rijanard
อาจารย์รจนารถ วรมนตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
1
อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
หัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
2
อาจารย์นันทนา ลัดพลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Ms.Kanamon Suwantada
อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
22.Ms.Natenapa Luangsa-art
อาจารย์เนตรนภา  เหลืองสะอาด
หัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรม
และธุรกิจที่พัก
(หลักสูตรภาษาไทย)
23.Dr.Sarita Puntien
ดร.สริตา  พันธ์เทียน
อาจารย์ประจำสาขา
24.Asst.Prof.Alisa Ritthichairoek
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา  ฤทธิชัยฤกษ์
อาจารย์ประจำสาขา
25.Ms.Pimonpat Pantana
อาจารย์พิมนภัทร์  พันทนา
อาจารย์ประจำสาขา
26.Ms.Sophawan Treesuwan
อาจารย์โสภาวรรณ  ตรีสุวรรณ์
อาจารย์ประจำสาขา
27.Dr.Narin Yuenthon
ผศ.ดร.นรินทร์  ยืนทน
อาจารย์ประจำสาขา
Ms.Onnapat Muenpaopong
อาจารย์อรนพัฒน์  เหมือนเผ่าพงษ์
อาจารย์ประจำสาขา
1
ผศ.ดร.นรินทร์  ยืนทน
อาจารย์ประจำสาขา
2
อาจารย์นันทนา ลัดพลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Ms.Onnapat Muenpaopong
อาจารย์อรนพัฒน์  เหมือนเผ่าพงษ์
อาจารย์ประจำสาขา
40.Ms.Kamonluk Phophan
ดร.กมลลักษณ์  โพธิ์พันธุ์
อาจารย์ประจำสาขา
30.Ms.Supaksiri Prakancharoen
อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
sakul
อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Rijanard
อาจารย์รจนารถ วรมนตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Ms.Yanika Chuentaka
อาจารย์ญานิกา ชื่นตะโก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
40.Ms.Kamonluk Phophan
ดร.กมลลักษณ์  โพธิ์พันธุ์
หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 
(หลักสูตรภาษาไทย)
33.Asst.Prof.Chantouch Wannathanom
ผศ. ฉันทัช  วรรณถนอม
อาจารย์ประจำสาขา
34.Dr.Weera Weerasophon
ดร. วีระ  วีระโสภณ
อาจารย์ประจำสาขา
35.Mr.Teera Intararuang
อาจารย์ธีระ  อินทรเรือง
อาจารย์ประจำสาขา
36.Dr.Rumpapak Luekveerawattana
ผศ.ดร.รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา
อาจารย์ประจำสาขา
37.Dr.Pornnapat Berndt
ดร.ภรณ์นภัส  เบินท์
อาจารย์ประจำสาขา
38.Ms.Benjaporn Yaemjamuang
อาจารย์เบญจพร  แย้มจ่าเมือง
อาจารย์ประจำสาขา
39.Ms.Bua Srikos
อาจารย์บัว  ศรีคช
อาจารย์ประจำสาขา
32.Ms.Suchitra Rimdusit
ดร.สุจิตรา  ริมดุสิต
อาจารย์ประจำสาขา
41.Ms.Chonlada Choovanichchanon
อาจารย์ชลลดา  ชูววณิชชานนท์
อาจารย์ประจำสาขา
42.Ms.Sasitorn Chetanont
อาจารย์ศศิธร  เจตานนท์
อาจารย์ปรจำสาขา
43.Ms.Poonsup Setsri
ผศ.พูนทรัพย์  เศษศรี
อาจารย์ประจำสาขา
44.Ms.Chidchom Kanchula
อาจารย์ชิดชม  กันจุฬา
อาจารย์ประจำสาขา
45.Ms.Panruthai Hengpoom
อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม
อาจารย์ประจำสาขา
46.Dr.Supasak Ngaoprasertwong
ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
อาจารย์ประจำสาขา
16
อาจารย์ณิชชา คุ้มเพชรรัฐ
อาจารย์ประจำสาขา
17
อาจารย์ศักรินทร์ ศรีอุปโย
อาจารย์ประจำสาขา
18
อาจารย์สุนิษา เพ็ญทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขา
19
อาจารย์พนิตทัศน์ พึ่งภักดี
อาจารย์ประจำสาขา
34.Dr.Weera Weerasophon
ดร. วีระ  วีระโสภณ
ประธานหลักสูตร
46.Dr.Supasak Ngaoprasertwong
ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
อาจารย์ประจำสาขา
3
ดร.บุญทา ชัยเลิศ
อาจารย์ประจำสาขา
4
ดร.เพ็ญประภา  ธีรานุวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขา
47.Dr.Yingsak Vanpetch
ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
หัวหน้าสาขาวิชา
48.Ms.Nalin Simasathiansophon
อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
3
ผช.ดร.กวิน วงศ์ลีดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
49.Asst. Prof.Dr. Denis Sergeevich Ushakov
Asst.Prof.Dr.Denis Ushakov
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
50.Mr.Sommaya Prachyangprecha
อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
6
อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม
อาจารย์ประจำสาขา
7
อาจารย์คงศักดิ์ บุญอาชาทอง
อาจารย์ประจำสาข
8
ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
อาจารย์ประจำสาข
9
Ms.Hu Caimel
อาจารย์ประจำสาขา