Blog

จัดบริการวิชาการในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีชาววังฯ ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีพร้อมด้วย ดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ได้จัดบริการวิชาการในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย และวิถีชาววัง ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ที่สนใจ ณ ลานกิจกรรม อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ซึมซับกับวัฒนธรรมไทยผ่านทางการทำกิจกรรมในฐานต่างๆ ที่ประกอบด้วย 1.ฐานอาหารไทย ประกอบด้วยการสอนพร้อมลงมือทำขนมอาลัว ,วุ้นประดิษฐ์ และการตำส้มตำ 2.ฐานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ที่จะมีกิจกรรมการละเล่นให้นักศึกษาได้ศึกษา พร้อมวิทยากรให้ความรู้ในการละเล่นต่างๆของไทย 3.ฐานผ้าไทย ที่มีตัวอย่างผ้าไทยหลากหลายชนิดมาให้ชม พร้อมกับสาธิตการมัดย้อมและการทอผ้าโดยใช้เครื่องกี่กระตุก โดยให้นักศึกษาได้มีการทดลองการใช้เครื่องกี่กระตุก และ 4.ฐานวิถีชาววัง โดยมีการร้อยอุบ๊ะดอกไม้, ความรู้เรื่องไม้ดัดไทย และการนวดแบบราชสำนัก

ทั้งนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทางสำนักศิลปและวัฒนธรรม และคณะศิลปกรรมภาควิชานาฏศิลป์ไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยากรจากกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ จังหวัดอุทัยธานี ที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้