Blog

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีพร้อมบุคลากรในส่วนงานต่างๆ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี, และคณะเลขานุการ นางสาวโชติกา เขียนนิล, นายกิตติพัฒน์ บัวเล็ก

ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ ทางคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งการตรวจเป็นไปได้ด้วยดี และเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ ณ ห้อง 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน วิทยาเขตนครปฐม