ข้อมูลสาขาวิชา

หลักสูตรนานาชาติ

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ธุรกิจการบิน

(Bachelor of Arts)

B.A. (Airline Business)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

ศศ.บ.

ศศ.บ.

การจัดการโรงแรม

(Bachelor of Arts)

B.A. (Hotel Management)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

บธ.บ.

บธ.บ.

ธุรกิจดิจิทัล

ระหว่างประเทศ

(Business Administration)

B.B.A. (Digital

International)

ศศ.บ.

ค.บ.

คณิตศาสตร์ 2 ภาษา

(Bachelor of Edu.)

B.Ed. (Mathematics)

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ 2 ภาษา

หลักสูตรภาษาไทย

ศศ.บ.

ศศ.บ.

การจัดการโรงแรม

และธุรกิจที่พัก

(Hotel and Lodging

Business Management)

ศศ.บ.

ศศ.บ.

การจัดการอุตสาหกรรม

และบริการ

(Tourism and Hospitality

Industry Management)

ห้องปฏิบัติการของสาขาต่างๆ