Blog

จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp ’20 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปทุมธานี

วันที่ 28 และ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร และครูของโรงเรียนสามโคก

โดยกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 กิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานกิจกรรมภาษาอังกฤษ 10 ฐานสำหรับการฝึกทักษะการแสดงออก คำศัพท์ การฟัง การพูด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสามโคก โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้ในทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย