กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา/ทุนการศึกษา

ทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถกู้ยืม จากกองทุนเพื่อการศึกษา ได้ทั้ง กยศ. และ กรอ.
รายละเอียดการกู้ยืม เพื่อการศึกษา

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ : **นโยบายสาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมกรอ. เป็นไปตามมติ ครม.** เข้าสู่ระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา E-Studentloan Click