รับสมัครนักศึกษาใหม่

CHM-logo-final

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Hospitality Industry Management,
Suan Sunandha Rajabhat University

สมัครเรียน

คลิกเลือกสาขาที่ต้องการ

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
B.A. Hotel and Lodging Business Management

**** จุดเด่น
1. การจัดการด้านธุรกิจโรงแรม ที่พักและธุรกิจที่เป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทย
2. เรียนรู้การจัดการและทักษะหลากหลายด้าน เช่น โรงแรมและธุรกิจที่พัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การประกอบการอาหารไทยและนานาชาติ
3. สาขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น สังเกตได้จากจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนก่อนช่วงสถานการณ์โควิด 19

สมัครเลย –>  Click

หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
B.A. Tourism and Hospitality Industry Management

***** จุดเด่น
1. เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและบริการ มากกว่า 30 ปี
2. เน้นสร้างให้คุณมี Connection ในวงการท่องเที่ยวและบริการที่กว้างขว้าง
3.  มีช่องทางสร้างรายได้หลากหลายลักษณะของอาชีพ
4. เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
5.  เปิดโลกกว้าง พบปะผู้คนหลากหลาย เพิ่มโอกาสในชีวิต

สมัครเลย –>  Click

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) B.B.A. (Digital International Business) บธ.บ. (สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ)- Major : International Business วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
– Major : Digital Business Management วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

***** จุดเด่น
1. เรียนครบ 3 ศาสตร์ การบริหาร / ธุรกิจระหว่างประเทศ / การตลาดยุคดิจิทัล
2.  ได้ใช้โปรแกรมทางธุรกิจ เช่น CRM, ERP, Data Management
3.  นักศึกษาได้งานทำหลังจบการศึกษามากกว่า 90%
4.  อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ
5. ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในการสื่อสารและต่อรองทางธุรกิจ

สมัครเลย –>  Click

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
B.A. Airline Business ศศ.บ. สาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
***** จุดเด่น
1. เสริมสร้างทักษะรอบด้าน บุคลิกภาพที่ดี การแต่งหน้า ทำผม ต่อยอดการทำงานจริง
2. การเรียนเข้มข้น ปฏิบัติจริง อาจารย์ดูแลทุกรายละเอียด
3. มีความร่วมมือ (MOU) สายการบินไทย และบริษัทชั้นนำต่างๆ สามารถเลือกเข้าฝึกประสบการณ์ได้ทันที
4. ฝึกปฏิบัติจริงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รองรับการสร้างแบบขนาดจริง และได้รับการดูแลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สมัครเลย –>  Click

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์
B.B.A. Tourism Hotel and Event Management (หลักสองภาษา)

***** จุดเด่น
1. สาขาทางด้านบริการเดียวที่เน้นถึง 3 ศาสตร์: ท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
2. เน้นสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยปริญญาด้านบริหารธุรกิจ
3. เน้นการเรียนเชิงประสบการณ์ ทั้งการปฏิบัติจริงในสถานที่และศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำ
4. จบได้ภายใน 3 ปี เรียน 2 ปี และฝึกประสบการณ์ 9 เดือน
5. มีทุนการศึกษาให้ช่วงฝึกงาน ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับสาขา

สมัครเลย –>  Click

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education)
B.Ed. Mathematics ค.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )

***** จุดเด่น
1. จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรEnglish Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคต
2. อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของความเป็นครูคณิตศาสตร์และมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ซึมซับในความเป็นครูที่ดีด้วยการฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
3. มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถฝึกใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้
4. ฝึกงานในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรEnglish Program
5. มีการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านคณิตศาสตร์

สมัครเลย –>  Click

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 034 964 946 ต่อ 191 หรือ 0655760099

Facebook:  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

line: @chmssru

Youtube: CHM SSRU

Instagram: chmssru

Twitter: CHM Official

Tiktok: @chmsru

Website: http://chm.ssru.ac.th/