Blog

จัดบริการวิชาการในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีชาววังฯ ให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีพร้อมด้วย ดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดบริการวิชาการในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และวิถีชาววัง ให้กับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัย อันประกอบด้วย โรงเรียนวัดพุทธรรมรังสี, โรงเรียนบ้านห้วยพลู, โรงเรียนวัดลานตากฟ้า,โรงเรียนบุญยะศรีสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และ โรงเรียนวัดมะเกลือ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบพระคุณที่ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทางสำนักศิลปและวัฒนธรรม และชุดการแสดงรำจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (เอกนาฏศิลป์ไทย) และชุดการแสดงของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยากรจากกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ากี่กระตุก บ้านสะแกราย จังหวัดนครปฐม รวมถึงศิษย์เก่าของสาขาธุรกิจภัตตาคาร ที่ได้มาสาธิตการทำอาหารต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีชาววังนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยผ่านทางการทำกิจกรรมในฐานต่างๆ ที่ประกอบด้วย

  1. ฐานอาหารไทย 4 ภาค แบ่งเป็น ตำส้มตำ, แกงรัญจวน, คั่วกลิ้ง และข้าวซอย ที่ให้นักเรียนได้ชิมได้ทดลองทำ
  2. ฐานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ที่จะมีกิจกรรมการละเล่นให้นีกเรียนได้ร่วมเล่น เช่น เรือบก รีรีข้าวสาร ก่อกองทราย
  3. ฐานผ้าไทย ที่มีตัวอย่างผ้าไทยหลากหลายชนิดมาให้ชม พร้อมกับสาธิตการมัดย้อมและการทอผ้าโดยใช้เครื่องกี่กระตุก และ
  4. ฐานวิถีชาววัง โดยมีการหัดร้อยดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยที่ไว้ตกแต่งประดับแจกัน ความรู้เรื่องไม้ดัดไทย และการนวดแบบราชสำนัก ในแต่ละฐานที่นักเรียนได้เข้าไปทำกิจกรรมได้นำมาซึ่งความรู้และความสนุกสนานแก่เด็กๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี