เจ้าหน้าที่

_DSC1253 (2)-2 (Custom)
นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน
หัวหน้าสำนักงาน
IMG_5483 - 3 (Custom)
นายอรรคพล  ธรรมบุตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
IMG_5330 - 2 (Custom)
นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์
เจ้าหน้าที่แผนงานและประกันคุณภาพ
IMG_5248 - 2 (Custom)
นายรัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฎิ์
หัวน้าฝ่ายบริการการศึกษาและนักวิเทศสัมพันธ์
IMG_5555 - 2 (Custom)
นายมานิตย์  ศรีวัง
นักบริการการศึกษา
นางสาวโยษิตา  สมเจริญ
นักบริการการศึกษา
นายเกียรติยศ ล้อทองสมุทร
นักบริการการศึกษา
IMG_5070 - 3 (Custom)
นางสาวฐิตารีย์  จิตรประทุม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
IMG_5722 - 2 (Custom)
นางสาวพิชชาภา โหลสกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
IMG_5305 - 3 (Custom)
นายเมธาวัฒน์  แสงใส
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
IMG_5110 - 2 (Custom)
นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IMG_5548 - 2 (Custom)
นายสุรชัย  น้อยคำเมือง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
S__28483715 - 2 (Custom)
นายอรรถกฤต จันทร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
IMG_5257 - 2 (Custom)
นายภัทราวุธ  สีรวิสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
IMG_5127 - 3 (Custom)
นายกฤษฎิ์ธเนศ  มัคคภาวีธวัฒน์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
IMG_5475 - 2 (Custom)
นายเชาว์ฤทธิ์  พินิจ
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
IMG_5079 - 2 (Custom)
นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร์
นักวิชาการพัสดุ
IMG_4678 - 2 (Custom)
นางอุดร  บุญโต
แม่บ้าน
IMG_4683 - 2 (Custom)
นางดารา  แก้วทา
แม่บ้าน
IMG_4674 - 2 (Custom)
นางสุรินทร์  ใจดี
แม่บ้าน
IMG_4649 - 2 (Custom)
นางน้ำฝน  สงข้อง
แม่บ้าน
IMG_4700 - 2 (Custom)
นายทองสุข  รักษาภักดี
พนักงานดูแลสวน