Blog

จัดการประชุมสรุปโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ฯ

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณาผู้บริหาร จัดการประชุมสรุปกิจกรรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดประชุม และ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อํานวยการศูนย์บริหารงานพัฒนาศัลยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ร่วมมอบนโยบายหลังจากเสร็จสั้นการอบรมแล้ว

โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบใบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสรุปแนวทางพัฒนาข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากร คณะผู้ตรวจบทเรียน และวิธีการดำเนินงานหลังจากเสร็จสั้นโครงการ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต ผู้อำนวยโรงเรียน ศึกษานิเทศ ตัวแทนผู้บริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่นกิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ และมีการคัดเลือกผลงานของครูผู้เข้าอบรมทั่วประเทศ จำนวน 10 ผลงาน รับรางวัลผลงานบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ