โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์

โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์

เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

วิทยาลัยนานาชาติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทยในปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ 10 รุ่น ใน 5 ภูมิภาค ระหว่างปิดภาคเรียน เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนที่ครูสอนบนช่องทางออนไลน์ที่มีคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 300 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 900 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0

เอกสารประกอบโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

  1. เอกสาร การดำเนินงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

  2. เอกสาร แผนงาน โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

  3. เอกสาร จำนวนผู้บริหาร ครู และผอ.กลุ่มนิเทศก์ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแยกตามจุดอบรม

  4. เอกสาร กำหนดการประชุมคณะผู้บริหารและนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติอตามและประเมิณผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย