หลักสูตรนานาชาติ

CHM-logo-final

แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษา
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Application Form College of Hospitality Industry Management,
Suan Sunandha Rajabhat University

Loading

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 034 964 946 ต่อ 191 หรือ 065 576 0099

Facebook:  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

line: @chmssru

Youtube: CHM SSRU

Instagram: chmssru

Twitter: CHM Official

Website: http://chm.ssru.ac.th/