หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทย

ศศ.บ.

ศศ.บ.

การจัดการโรงแรม

และธุรกิจที่พัก

(Hotel and Lodging

Business Management)

ศศ.บ.

ศศ.บ.

การจัดการอุตสาหกรรม

และบริการ

(Tourism and Hospitality

Industry Management)

ห้องปฏิบัติการของสาขาต่างๆ

No course found!