หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ธุรกิจการบิน

(Bachelor of Arts)

B.A. (Airline Business)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

ศศ.บ.

ศศ.บ.

การจัดการโรงแรม

(Bachelor of Arts)

B.A. (Hotel Management)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

บธ.บ.

บธ.บ.

ธุรกิจดิจิทัล

ระหว่างประเทศ

(Business Administration)

B.B.A. (Digital

International)

ห้องปฏิบัติการของสาขาต่างๆ

No course found!